رالی


لیگ رالی با هدف آموزش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و آموزش کنترل ربات برای کودکان و دانش آموزان زیر 9 سال طراحی شده است. در این لیگ دانش آموزان به کنترل و هدایت ربات ها در یک شهر طراحی شده می پردازند و با توجه به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی امتیاز بندی می شوند.


محدودیت سنی
1388/6/31
محدودیت اعضا
4
هزینه هر تیم
ريال700,000
هزینه هر عضو
ريال300,000

نتایج

مرحله نهایی

بازی ها


تیم امتیاز رکورد اول زمان رکورد اول امتیاز رکورد دوم زمان رکورد دوم امتیاز رکورد سوم زمان رکورد سوم مصاحبه فنی
مرحل نیمه نهایی

بازی ها


تیم امتیاز رکورد اول زمان رکورد اول امتیاز رکورد دوم زمان رکورد دوم امتیاز رکورد سوم زمان رکورد سوم مصاحبه فنی
محمد طاها جعفری

زمین 1

1397/06/15 10:20 ق.ظ

0 0 210 133/98 0 0 0
مانی طاهری

زمین 2

1397/06/15 10:20 ق.ظ

0 0 0 0 0 0 0
کیان قاسمی

زمین 1

1397/06/15 10:30 ق.ظ

0 0 50 291/26 0 0 0
تسلا

زمین 2

1397/06/15 10:30 ق.ظ

0 0 170 61 0 0 0
فرحان علی خاصی

زمین 1

1397/06/15 10:40 ق.ظ

0 0 40 108/52 0 0 0
پلنگ سیاه

زمین 2

1397/06/15 10:40 ق.ظ

0 0 330 50 0 0 0
فارادی

زمین 1

1397/06/15 10:50 ق.ظ

0 0 210 114/04 0 0 0
پرهام روبو

زمین 2

1397/06/15 10:50 ق.ظ

0 0 210 107/53 0 0 0
عینک نارنجی

زمین 1

1397/06/15 11:00 ق.ظ

0 0 330 95/73 0 0 0
پرنیا الهی

زمین 2

1397/06/15 11:00 ق.ظ

0 0 100 207/9 0 0 0
عقاب درود

زمین 1

1397/06/15 11:10 ق.ظ

0 0 330 48/61 0 0 0
بچه زرنگ کلاس

زمین 2

1397/06/15 11:10 ق.ظ

0 0 330 75/93 0 0 0
عقاب آتشین

زمین 1

1397/06/15 11:20 ق.ظ

0 0 40 514/03 0 0 0
بتمن

زمین 2

1397/06/15 11:20 ق.ظ

0 0 210 144/54 0 0 0
طوفان

زمین 1

1397/06/15 11:30 ق.ظ

0 0 220 100/17 0 0 0
آمل روبوت

زمین 2

1397/06/15 11:30 ق.ظ

0 0 180 165/85 0 0 0
شهاب سنگ

زمین 1

1397/06/15 11:40 ق.ظ

0 0 220 99/95 0 0 0
آتشین روبو

زمین 2

1397/06/15 11:40 ق.ظ

0 0 190 67/44 0 0 0
شایان شرافت

زمین 1

1397/06/15 11:50 ق.ظ

0 0 110 194/78 0 0 0
آتش

زمین 2

1397/06/15 11:50 ق.ظ

0 0 330 51/81 0 0 0
سیندرلا

زمین 1

1397/06/15 12:00 ب.ظ

0 0 330 187 0 0 0
ایران

زمین 2

1397/06/15 12:00 ب.ظ

0 0 0 0 0 0 0
سینا

زمین 1

1397/06/15 12:10 ب.ظ

0 0 110 202/11 0 0 0
امیرعلی عطایی

زمین 2

1397/06/15 12:10 ب.ظ

0 0 170 94/39 0 0 0
روبو مککویین

زمین 1

1397/06/15 12:20 ب.ظ

0 0 220 54/89 0 0 0
امیرعلی جلوانی

زمین 2

1397/06/15 12:20 ب.ظ

0 0 100 295 0 0 0
الکترون3

زمین 2

1397/06/15 12:30 ب.ظ

0 0 330 70 0 0 0
رستا بیگانه

زمین 1

1397/06/15 12:30 ب.ظ

0 0 40 492/51 0 0 0
رالی های مهربان

زمین 1

1397/06/15 12:40 ب.ظ

0 0 330 40/2 0 0 0
الکترون2

زمین 2

1397/06/15 12:40 ب.ظ

0 0 330 59/81 0 0 0
رادمان تواهن

زمین 1

1397/06/15 12:50 ب.ظ

0 0 90 430/84 0 0 0
الکترون1

زمین 2

1397/06/15 12:50 ب.ظ

0 0 220 59/01 0 0 0
تیزرو

زمین 1

1397/06/15 02:00 ب.ظ

0 0 210 90/67 0 0 0
اسطوره

زمین 2

1397/06/15 02:00 ب.ظ

0 0 330 69/31 0 0 0
تیزپا

زمین 1

1397/06/15 02:10 ب.ظ

0 0 210 110/8 0 0 0
TGH10

زمین 2

1397/06/15 02:10 ب.ظ

0 0 330 59 0 0 0
توربو

زمین 1

1397/06/15 02:20 ب.ظ

0 0 330 60/44 0 0 0
st10taj

زمین 2

1397/06/15 02:20 ب.ظ

0 0 330 36/66 0 0 0
تندر 2

زمین 1

1397/06/15 02:30 ب.ظ

0 0 330 77/3 0 0 0
speed 9

زمین 2

1397/06/15 02:30 ب.ظ

0 0 330 50/33 0 0 0
تندر

زمین 1

1397/06/15 02:40 ب.ظ

0 0 330 68/35 0 0 0
مرحله مقدماتی

بازی ها


تیم امتیاز رکورد اول زمان رکورد اول امتیاز رکورد دوم زمان رکورد دوم امتیاز رکورد سوم زمان رکورد سوم مصاحبه فنی
speed 9

زمین اصلی

1397/06/14 11:00 ق.ظ

330 44 0 0 0 0 0
تندر

زمین اصلی

1397/06/14 11:00 ق.ظ

330 71 0 0 0 0 0
st10taj

زمین اصلی

1397/06/14 11:15 ق.ظ

330 38 0 0 0 0 0
تندر 2

زمین اصلی

1397/06/14 11:15 ق.ظ

330 33 0 0 0 0 0
TGH10

زمین اصلی

1397/06/14 11:30 ق.ظ

330 28/07 0 0 0 0 0
توربو

زمین اصلی

1397/06/14 11:30 ق.ظ

330 32 0 0 0 0 0
اسطوره

زمین اصلی

1397/06/14 11:45 ق.ظ

330 31 0 0 0 0 0
تیزپا

زمین اصلی

1397/06/14 11:45 ق.ظ

190 38 0 0 0 0 0
الکترون1

زمین اصلی

1397/06/14 12:00 ب.ظ

330 43 0 0 0 0 0
تیزرو

زمین اصلی

1397/06/14 12:00 ب.ظ

300 28/6 0 0 0 0 0
الکترون2

زمین اصلی

1397/06/14 12:15 ب.ظ

210 59 0 0 0 0 0
رادمان تواهن

زمین اصلی

1397/06/14 12:15 ب.ظ

-90 455 0 0 0 0 0
الکترون3

زمین اصلی

1397/06/14 12:30 ب.ظ

330 41 0 0 0 0 0
رالی های مهربان

زمین اصلی

1397/06/14 12:30 ب.ظ

330 23 0 0 0 0 0
امیرعلی جلوانی

زمین اصلی

1397/06/14 12:45 ب.ظ

160 122 0 0 0 0 0
رستا بیگانه

زمین اصلی

1397/06/14 12:45 ب.ظ

50 198 0 0 0 0 0
امیرعلی عطایی

زمین اصلی

1397/06/14 02:00 ب.ظ

190 165/75 0 0 0 0 0
روبو مککویین

زمین اصلی

1397/06/14 02:00 ب.ظ

330 32 0 0 0 0 0
ایران

زمین اصلی

1397/06/14 02:10 ب.ظ

160 311/28 0 0 0 0 0
سینا

زمین اصلی

1397/06/14 02:10 ب.ظ

140 135 0 0 0 0 0
آتش

زمین اصلی

1397/06/14 02:20 ب.ظ

330 28/99 0 0 0 0 0
سیندرلا

زمین اصلی

1397/06/14 02:20 ب.ظ

210 86 0 0 0 0 0
آتشین روبو

زمین اصلی

1397/06/14 02:30 ب.ظ

210 41/49 0 0 0 0 0
شایان شرافت

زمین اصلی

1397/06/14 02:30 ب.ظ

110 179 0 0 0 0 0
آمل روبوت

زمین اصلی

1397/06/14 02:40 ب.ظ

330 135/2 0 0 0 0 0
شهاب سنگ

زمین اصلی

1397/06/14 02:40 ب.ظ

70 186 0 0 0 0 0
بتمن

زمین اصلی

1397/06/14 02:50 ب.ظ

190 79/3 0 0 0 0 0
طوفان

زمین اصلی

1397/06/14 02:50 ب.ظ

180 61 0 0 0 0 0
بچه زرنگ کلاس

زمین اصلی

1397/06/14 03:00 ب.ظ

330 40/68 0 0 0 0 0
عقاب آتشین

زمین اصلی

1397/06/14 03:00 ب.ظ

140 66 0 0 0 0 0
پرنیا الهی

زمین اصلی

1397/06/14 03:10 ب.ظ

150 147/7 0 0 0 0 0
عقاب درود

زمین اصلی

1397/06/14 03:10 ب.ظ

220 20 0 0 0 0 0
عینک نارنجی

زمین اصلی

1397/06/14 03:20 ب.ظ

330 43 0 0 0 0 0
پرهام روبو

زمین اصلی

1397/06/14 03:20 ب.ظ

330 52/49 0 0 0 0 0
پلنگ سیاه

زمین اصلی

1397/06/14 03:30 ب.ظ

330 49/3 0 0 0 0 0
فارادی

زمین اصلی

1397/06/14 03:30 ب.ظ

130 82 0 0 0 0 0
تسلا

زمین اصلی

1397/06/14 03:40 ب.ظ

330 47/3 0 0 0 0 0
فرحان علی خاصی

زمین اصلی

1397/06/14 03:40 ب.ظ

110 69 0 0 0 0 0
کیان قاسمی

زمین اصلی

1397/06/14 03:50 ب.ظ

140 101 0 0 0 0 0
مانی طاهری

زمین اصلی

1397/06/14 04:00 ب.ظ

0 0 0 0 0 0 0
محمد طاها جعفری

زمین اصلی

1397/06/14 04:10 ب.ظ

40 115 0 0 0 0 0
فرحان علی خاصی

زمین 2

1397/06/15 10:30 ق.ظ

0 0 0 0 0 0 0

قوانین


عنوان توضیحات تاریخ بروزرسانی
قوانین نهایی لیگ رالی بخش دانش آموزی 1397/6/1

تیم های پذیرفته شده


ردیف نام وابستگی تعداد اعضا شهر استان
1 speed 9 نمایندگی بارمان_مازندران 1 آمل مازندران
2 st10taj نمایندگی مازندران بارمان 1 آمل مازندران
3 TGH10 نمایندگی بارمان_مازندران 1 آمل مازندران
4 اسطوره آزاد 1 اصفهان اصفهان
5 الکترون1 آموزشگاه رباتیک الکترون 1 زرين شهر اصفهان
6 الکترون2 آموزشگاه رباتیک الکترون 1 زرين شهر اصفهان
7 الکترون3 آموزشگاه رباتیک الکترون 1 زرين شهر اصفهان
8 امیرعلی جلوانی موسسه انیشتین 1 اصفهان اصفهان
9 امیرعلی عطایی موسسه انیشتین 1 اصفهان اصفهان
10 ایران مرکز رباتیک تسلا 1 مباركه اصفهان
11 آتش ازاد 1 اهواز خوزستان
12 آتشین روبو بارمان 1 اصفهان اصفهان
13 آمل روبوت شرکت رباتیک کاکتوس 3 آمل مازندران
14 بتمن کانون رباتیک خمینی شهر 1 خميني شهر اصفهان
15 بچه زرنگ کلاس نمایندگی بارمان_مازندران 1 آمل مازندران
16 پرنیا الهی موسسه انیشتین 1 اصفهان اصفهان
17 پرهام روبو انجمن بازی های فکری شهرستان تویسرکان 1 تويسركان همدان
18 پلنگ سیاه نمایندگی بارمان_مازندران 1 آمل مازندران
19 تسلا مرکز رباتیک تسلا 1 مباركه اصفهان
20 تندر انجمن بازی های فکری شهرستان تویسرکان 1 تويسركان همدان
21 تندر 2 نمایندگی بارمان_مازندران 1 آمل مازندران
22 توربو ازاد 1 اهواز خوزستان
23 تیزپا آزاد 1 اهواز خوزستان
24 تیزرو انجمن بازی های فکری شهرستان تویسرکان 1 تويسركان همدان
25 رادمان تواهن موسسه انیشتین 1 اصفهان اصفهان
26 رالی های مهربان نمایندگی بارمان_مازندران 1 آمل مازندران
27 رستا بیگانه موسسه انیشتین 1 اصفهان اصفهان
28 روبو مککویین کانون فرهنگی و آموزش 1 اهواز خوزستان
29 سینا پژوهشسرا 1 زرين شهر اصفهان
30 سیندرلا انجمن بازی های فکری شهرستان تویسرکان 1 تويسركان همدان
31 شایان شرافت موسسه انیشتین 1 اصفهان اصفهان
32 شهاب سنگ انجمن بازی های فکری شهرستان تویسرکان 1 تويسركان همدان
33 طوفان انجمن بازی های فکری شهرستان تویسرکان 1 تويسركان همدان
34 عقاب آتشین مرکز رباتیک تسلا 2 مباركه اصفهان
35 عقاب درود نمایندگی بارمان_مازندران 1 آمل مازندران
36 عینک نارنجی نمایندگی بارمان_مازندران 1 آمل مازندران
37 فارادی مرکز رباتیک تسلا 1 مباركه اصفهان
38 فرحان علی خاصی موسسه انیشتین 1 اصفهان اصفهان
39 کیان قاسمی موسسه انیشتین 1 اصفهان اصفهان
40 مانی طاهری موسسه قصه من 1 اصفهان اصفهان
41 محمد طاها جعفری موسسه انیشتین 1 اصفهان اصفهان